Wetlands found: 91

Wetland name Wetland code Census district Local council Island
Northern Gozo Salt Pans GOZ001 Gozo and Comino Iz-Zebbug Gozo
Qbajjar Salt Pans GOZ002 Gozo and Comino Iz-Zebbug Gozo
Wied ta' Marsalforn 1 GOZ004 Gozo and Comino Iz-Zebbug Gozo
Ir-Ramla GOZ005 Gozo and Comino Ix-Xaghra Gozo
Wied ta' Marsalforn 2 GOZ006 Gozo and Comino Iz-Zebbug Gozo
Ghajn Damma GOZ007 Gozo and Comino Ix-Xaghra Gozo
Tas-Seqer GOZ008 Gozo and Comino L-Ghasri Gozo
Ta' Gnien Imrik Pond GOZ009 Gozo and Comino Ix-Xaghra Gozo
Wied ir-Ramla GOZ010 Gozo and Comino Ix-Xaghra Gozo
Il-Qattara GOZ011 Gozo and Comino San Lawrenz Gozo
Tas-Seqer Reservoir GOZ012 Gozo and Comino Ta' Kercem Gozo
Wied tal-Ort GOZ013 Gozo and Comino Ir-Rabat, Ghawdex Gozo
Wied tal-Grazzja GOZ015 Gozo and Comino Ir-Rabat, Ghawdex Gozo
Qasam San Gorg GOZ016 Gozo and Comino Ta' Kercem Gozo
Ta' Berrini Pond GOZ017 Gozo and Comino Ta' Kercem Gozo
Tas-Sellum Watercourse GOZ018 Gozo and Comino Ir-Rabat, Ghawdex Gozo
Wied tal-Ghajjun GOZ019 Gozo and Comino Ix-Xaghra Gozo
Wied tal-Altellier GOZ020 Gozo and Comino In-Nadur Gozo
It-Taflija GOZ023 Gozo and Comino Ir-Rabat, Ghawdex Gozo
L-Ghadira ta' San Raflu GOZ024 Gozo and Comino Ta' Kercem Gozo
Tan-Nuffara GOZ025 Gozo and Comino Ix-Xewkija Gozo
Tal-Lunzjata GOZ027 Gozo and Comino Ix-Xewkija Gozo
Ras il-Bajda Salt Pans GOZ029 Gozo and Comino Il-Munxar Gozo
Ta' Golin GOZ031 Gozo and Comino Ghajnsielem and Comino Gozo
Ghajn Klin GOZ032 Gozo and Comino Ghajnsielem and Comino Gozo
1 2 3 4 > >>